Задача 2.2 Оператор за цикъл for

Задача 2 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата цяло число К и след него още N цели числа. Програмата да изведе “YES”, ако числото К се среща сред въведените N числа и “NO” в противен случай.   Вход Първият ред съдържа едно цяло число K. Вторият ред съдържа едно естествено число N. Третият ред…

Задача 2.1 Оператор за цикъл for

Задача 1 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която прочита от клавиатурата цяло положително число N, след което прочита последователно N на брой цели числа и намира и извежда сумата на всички положителни числа измежду въведените.   Вход Първият ред съдържа едно цяло положително число N. Вторият ред съдържа N на брой цели числа.   Изход Едно число,…