Задача 2.5 Оператор за цикъл for

Задача 5 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която прочита от клавиатурата естествено число N и извежда всички 2-цифрени числа, сумата от цифрите, на които е равна на N. Ако прочетеното число не е коректно, програмата да изведе “NO”.   Вход Едно естествено число.   Изход Числата, отговарящи на условието на задачата (всяко отпечатано на нов ред). Последният…

Задача 2.4 Оператор за цикъл for

Задача 4 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата цяло 5-цифрено положително число и извежда цифрите му в обратен ред.   Вход Едно цяло положително 5-цифрено число.   Изход Цифрите на въведеното число, изведени в обратен ред.   Пример: Вход 12345 Изход 54321 Списък с онлайн компилатори за C++ https://www.jdoodle.com/online-compiler-c++/ https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler https://www.codechef.com/ide https://www.tutorialspoint.com/compile_cpp_online.php https://ideone.com/ Решение…

Задача 2.3 Оператор за цикъл for

Задача 3 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която въвежда естествено число K от клавиатурата и проверява дали то е просто (дели се само на 1 и на себе си).   Вход Едно естествено число.   Изход „YES“, ако въведеното число е просто и „NO“ в противен случай.   Пример: Вход 5 Изход YES Списък с онлайн компилатори…

Задача 2.2 Оператор за цикъл for

Задача 2 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата цяло число К и след него още N цели числа. Програмата да изведе “YES”, ако числото К се среща сред въведените N числа и “NO” в противен случай.   Вход Първият ред съдържа едно цяло число K. Вторият ред съдържа едно естествено число N. Третият ред…

Задача 2.1 Оператор за цикъл for

Задача 1 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която прочита от клавиатурата цяло положително число N, след което прочита последователно N на брой цели числа и намира и извежда сумата на всички положителни числа измежду въведените.   Вход Първият ред съдържа едно цяло положително число N. Вторият ред съдържа N на брой цели числа.   Изход Едно число,…

Задача 1.6 Оператор за цикъл for

Задача 6 – Оператор за цикъл for 1

Задача Да се въведе цяло положително число n <= 20. Да се намери и изведе n! (n факториел): n! = 1 * 2 * 3 * … * (n – 2) * (n – 1) * n.   Вход Едно естествено число N <= 20.   Изход Едно число, представляващо n!.   Пример: Вход 6…

Задача 1.5 Оператор за цикъл for

Задача 5 – Оператор за цикъл for 1

Задача Да се въведе естествено число N <= 50 от клавиатурата. Да се изведат числата, кратни на 5 от интервала [1, N]. Да се изведе произведението на тези числа.   Вход Едно естествено число N <= 50.   Изход Числата, отговарящи на условието на задачата (всяко отпечатано на нов ред). Последният ред съдържа произведението на…

Задача 1.4 Оператор за цикъл for

Задача 4 – Оператор за цикъл for 1

Задача Да се въведе естествено число N <= 50 от клавиатурата. Да се изведат четните числа от интервала [1, N]. Да се намери и изведе броят им.   Вход Едно естествено число N <= 50.   Изход Числата, отговарящи на условието на задачата (всяко отпечатано на нов ред). Последният ред съдържа броят на изведените числа.…

Задача 1.3 Оператор за цикъл for

Задача 3 – Оператор за цикъл for 1

Задача Да се въведе естествено число N <= 50 от клавиатурата. Да се изведат нечетните числа от интервала  [1, N]. Да се намери и изведе сумата им.   Вход Едно естествено число N <= 50.   Изход Числата, отговарящи на условието на задачата (всяко отпечатано на нов ред). Последният ред съдържа сумата на изведените числа.…

Задача 1.2 Оператор за цикъл for

Задача 2 – Оператор за цикъл for 1

Задача Да се въведе естествено число N <= 50 от клавиатурата. Да се намерят и изведат на монитора квадратите на числата от интервала [1, N]. Квадрат на едно число е произведението на числото със себе си.   Вход Едно естествено число N <= 50.   Изход Квадратите на числата, всеки отпечатан на нов ред.  …