Задача 2.5 Оператор за цикъл for

Задача 5 – Оператор за цикъл for 2

Задача Да се напише програма, която прочита от клавиатурата естествено число N и извежда всички 2-цифрени числа, сумата от цифрите, на които е равна на N. Ако прочетеното число не е коректно, програмата да изведе “NO”.   Вход Едно естествено число.   Изход Числата, отговарящи на условието на задачата (всяко отпечатано на нов ред). Последният…